Moien. Wëllkomm !

Moien a Wëllkomm. Dir sidd op der neier Spawecksäit vum Alain Kleeblatt.
Aus technesche Grënn konnt (nees) deen ale Site net weider gefouert ginn. Dëst ass awer och d’Geleeënheet fir meng perséinlech Säit nees opzemotzen an ze aktualiséieren. Et gëtt vill Wäert op nei Säite mat Fotoe geluecht.

Fir d’Videon ze kucken, déi ech op Youtube publizéieren, kuckt w.e.g. d’Säit www.4kfilmslux.lu

Vill Spaass beim “bliederen”, den Alain

Bienvenue

Vous êtes sur le site d’Alain Kleeblatt. Pour des raisons techniques, le site précédent n’a pas pu être maintenu. Cela me donne l’occasion de renouveler mon site personnel et de l’actualiser. Le nouveau site est notamment destiné à publier mon vaste archive de photos.
Notez que pour retrouver les vidéos que je publie sur youtube, vous pouvez consulter le site www.4kfilmslu.lu.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à parcourir ces pages.
Alain Kleeblatt

Hello and welcome,

You are on Alain Kleeblatt’s website. For technical reasons, the previous site could not be maintained. This gives me the opportunity to renew my personal website and update it. I hope to publish many new pages and photo galleries.
I wish you a lot of fun browsing these pages.
To search for the videos I publish on Youtube, please check www.4kfilmslux.lu.
Alain Kleeblatt

Hallo und herzlich willkommen


Sie befinden sich auf der Website von Alain Kleeblatt. Aus technischen Gründen konnte die vorherige Seite nicht mehr aufrechterhalten werden. Dies gibt mir die Gelegenheit, meine persönliche Website zu erneuern und zu aktualisieren. Ich hoffe, dass ich viele neue Seiten und Fotogalerien veröffentlichen kann.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern dieser Seiten.
Für die Suche nach den Videos, die ich auf Youtube veröffentliche, besuchen Sie bitte www.4kfilmslux.lu.
Alain Kleeblatt